New! คำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ

เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
โดยที่ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักว่ากิจการในประเทศไทยกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นกิจการ ขนาดเล็กและเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ การกำหนดให้ทุกกิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (TFRS) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปนั้น อาจไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับ IASB ที่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs (IFRS for SME) ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรฐานการบัญชีเฉพาะสาหรับกิจการที่ไม่มี ส่วนได้เสียต่อสาธารณะ เพื่อบรรเทาภาระของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้กิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะสามารถจัดทำและนำเสนองบการเงินได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการดังกล่าว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้นำเสนอหลักการในการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสาหรับกิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ก่อนจัดทำรายละเอียดร่างมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ กากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ในการประชุมครั้งที่ ๑๙ (๔/๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ รวมทั้งขอบเขตของกิจการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาธารณะ ที่จะให้ปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐาน การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงออกประกาศคาชี้แจงการจัดทำและนำเสนองบการเงินของกิจการ ที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ดังนี้
๑. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่กิจการดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการซึ่งมีการซื้อขายในตลาดสาธารณะ (ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค) หรือกิจการที่นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนำส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ในตลาดสาธารณะ
(๒) กิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอก ในวงกว้าง ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น
(๓) บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
(๔) กิจการอื่นที่จะกำหนดเพิ่มเติม
๒. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอให้กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะจัดทำบัญชีสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปฏิบัติอยู่เดิม ไปพลางก่อน ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดทามาตรฐานการบัญชีสาหรับ NPAEs และคาดว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะสามารถออกประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้ ภายในต้นปี ๒๕๕๔
๓. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะใด ที่มีความประสงค์จะจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกาศกาหนดโดยอ้างอิง IFRS ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สามารถทำได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ทุกฉบับ และให้ถือปฏิบัติเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอ